Website logo
Flexi-jobs 2024 Alle Aanpassingen en Wijzigingen

Flexi-jobs 2024: Alle Aanpassingen en Wijzigingen

Door 26 februari 2024 Algemeen

In 2024 ondergaan flexijobs in België een significante transformatie dankzij recente wetswijzigingen. Deze veranderingen, ingevoerd door de programmawet eind 2023, beloven het landschap van flexibele arbeid uit te breiden en te verrijken.

Per 1 januari 2024 ondergaat het systeem van flexi-jobs echter significante wijzigingen, ingevoerd door de programmawet van 22 december 2023. Deze aanpassingen zijn van cruciaal belang voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in flexi-jobs. In dit artikel nemen we een diepe duik in de wijzigingen, de uitbreiding van het toepassingsgebied naar nieuwe sectoren, de nieuwe voorwaarden voor het uitoefenen van flexi-jobs, en de gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers.

Wil je meer te weten komen over specifieke aanpassingen voor werknemers, of ben je zelf werknemer? Lees dan de flexi-job voorwaarden 2024 voor werknemers.

1. Nieuwe sectoren voor flexi-jobs van 2024

Een van de meest opvallende wijzigingen in 2024 is de uitbreiding van het toepassingsgebied van flexijobs. Voorheen beperkt tot enkele specifieke sectoren, zoals de horeca en de detailhandel, opent de nieuwe regelgeving de deuren voor een veel breder spectrum aan sectoren. Deze uitbreiding omvat diverse branches, van garagebedrijven en landbouw tot onderwijs en de evenementensector. Hiermee worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor zowel werkgevers op zoek naar flexibele arbeidskrachten als voor werknemers die een bijverdienste zoeken naast hun hoofdberoep of pensioen.

Overzicht nieuwe sectoren

 • Garagebedrijf (PC nr. 112)
 • Industriële en ambachtelijke bakkerijen, banketbakkerijen, en ambachtelijke roomijsfabrikanten (PC nr. 118.03)
 • Brouwerijen en mouterijen (PC nr. 118.07)
 • Drankennijverheid (PC nr. 118.08)
 • Groenten- en vruchtennijverheid (PC nr. 118.09 en PC nr. 118.10)
 • Vleesnijverheid (PC nr. 118.11)
 • Zuivelproducten (PC nr. 118.12)
 • Chocoladefabrieken en suikerbakkerij (PC nr. 118.14)
 • Aardappelverwerkende nijverheid (PC nr. 118.21)
 • Land- en tuinbouw (PC nr. 144 en PC nr. 145)
 • Autobussen en autocars (PC nr. 140.01)
 • Verhuizing (PC nr. 140.05)
 • Begrafenisondernemers (PC nr. 320)
 • Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden (PC nr. 323)
 • autorijscholen (PC nr. 200). Enkel indien hoofdactiviteit autorijschool is.
 • Evenementensector
 • Onderwijs
 • Kinderopvang

Deze significante uitbreiding naar twaalf nieuwe sectoren is een direct gevolg van de wens om de arbeidsmarkt dynamischer en inclusiever te maken. Sectoren zoals industriële bakkerijen, brouwerijen, de gezondheidszorg en zelfs bepaalde technische land- en tuinbouwwerken staan nu open voor de inzet van flexijobbers. Dit biedt een kans om de werkgelegenheid te stimuleren en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de vraag naar flexibele arbeidsoplossingen in een breed scala aan industrieën.

opt-in/opt-out systeem

Bovendien introduceert de wetgeving een flexibeler kader waarbinnen sectoren zelf kunnen beslissen om flexijobs toe te laten of uit te sluiten via een opt-in/opt-out systeem. Dit betekent dat sectoren, in overleg met sociale partners, kunnen kiezen om gebruik te maken van flexijobs op basis van hun unieke behoeften en uitdagingen. Deze aanpak benadrukt het belang van dialoog en maatwerk in de evolutie van de arbeidsmarkt.

Deze uitbreiding is niet alleen een kans voor werknemers op zoek naar flexibele bijverdiensten maar ook voor sectoren die worstelen met personeelstekorten of seizoensgebonden pieken. Door het toepassingsgebied van flexijobs te verbreden, ontstaat er een win-win situatie waarin de arbeidsmarkt zich kan aanpassen aan de veranderende economische en sociale landschappen van België.

2. Nieuwe voorwaarden uitoefenen flexijobs 2024

Naast de uitbreiding met nieuwe sectoren, introduceert 2024 ook nieuwe voorwaarden voor het uitoefenen van flexijobs, die zowel werknemers als werkgevers raken. Deze voorwaarden zijn ontworpen om de flexibiliteit en toegankelijkheid van flexijobs te vergroten, terwijl misbruik wordt voorkomen en eerlijke arbeidspraktijken worden gewaarborgd. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste nieuwe uitoefeningsvoorwaarden voor flexijobs:

 • Geen Dubbele Tewerkstelling bij Dezelfde Werkgever: Werknemers kunnen niet tegelijkertijd in een flexijob en onder een andere arbeidsovereenkomst werken bij dezelfde werkgever binnen hetzelfde kwartaal. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt conflicten tussen verschillende arbeidsrelaties bij dezelfde werkgever.

 • Verwijdering van de 4/5e Voorwaarde: De eerdere voorwaarde dat een werknemer op hetzelfde moment niet tewerkgesteld mag zijn onder een andere arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van minimaal vier vijfden van een voltijdse referentiepersoon, is verwijderd. Dit vergroot de toegankelijkheid van flexijobs voor een breder publiek.

 • Restricties op Tewerkstelling bij Verbonden Ondernemingen: Een werknemer mag gedurende hetzelfde kwartaal niet tewerkgesteld zijn bij een onderneming die verbonden is aan de onderneming waarbij hij een flexijob uitoefent. Dit voorkomt mogelijke belangenconflicten en bevordert transparantie.

 • Controle door de RSZ: De naleving van deze voorwaarden wordt streng gecontroleerd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

3. Aanpassingen in Loonvoorwaarden

Met de wijzigingen in de regelgeving rond flexijobs in 2024 komen er ook belangrijke aanpassingen in de loonvoorwaarden. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de beloning voor flexijobbers eerlijker en transparanter te maken. Hier volgt een uiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen in de loonstructuur voor flexijobs:

 • Invoering van een Minimum Basisloon: Een van de meest opmerkelijke wijzigingen is de invoering van een minimum basisloon voor flexijobbers. Dit basisloon is gelijk aan het baremieke bruto-uurloon dat van toepassing is op de functie die de flexijobwerknemer uitoefent, vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst, of, bij gebrek daaraan, het Gegarandeerd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GMMMI) per uur. Dit zorgt ervoor dat flexijobbers een eerlijk loon ontvangen dat overeenkomt met de waarde van het werk dat ze verrichten.

 • Vaststelling van een Maximumbedrag voor het Flexiloon: Daarnaast is er een maximumbedrag ingesteld voor het flexiloon, inclusief eventuele premies, vergoedingen en voordelen, dat niet hoger mag zijn dan 150% van het basisminimumloon, tenzij anders vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst. Dit voorkomt excessieve loonverschillen en zorgt voor een meer gebalanceerde loonstructuur binnen sectoren.

 • Aanpassingen Specifiek voor de Zorgsector: Voor de zorgsector, waar flexijobs voorheen onder bepaalde voorwaarden mogelijk waren, wordt het specifieke basisminimumloon dat van kracht was, niet langer toegepast vanaf 2024. Dit betekent dat flexijobbers in de zorgsector ook zullen worden beloond op basis van de nieuwe algemene loonvoorwaarden.

 • Verhoging van de Werkgeversbijdrage: Een ander belangrijk aspect van de aanpassingen in loonvoorwaarden is de verhoging van de bijzondere bijdrage die werkgevers moeten betalen op het flexiloon en flexivakantiegeld. Deze bijdrage wordt verhoogd naar 28%, wat bijdraagt aan een eerlijkere verdeling van de lasten en zorgt voor extra middelen voor sociale zekerheid.

Deze aanpassingen in de loonvoorwaarden zijn een duidelijk signaal van de inzet om het systeem van flexijobs te verbeteren en te verfijnen. Door een minimumbasisloon in te voeren en een maximumbedrag voor het flexiloon vast te stellen, worden de rechten van flexijobbers beter beschermd. Tegelijkertijd worden werkgevers gestimuleerd om op een verantwoorde en eerlijke manier gebruik te maken van de flexibiliteit die flexijobs bieden.

4. Beperkingen en Fiscale Aanpassingen

De hervormingen in het flexijob systeem voor 2024 omvatten niet alleen uitbreidingen en aanpassingen in de loonvoorwaarden, maar brengen ook enkele belangrijke beperkingen en fiscale aanpassingen met zich mee. Deze wijzigingen zijn bedoeld om het systeem eerlijker en duurzamer te maken, zowel voor de werknemers als voor de fiscale gezondheid van het land. Hieronder volgt een overzicht van deze belangrijke aanpassingen:

 • Fiscale Vrijstelling Beperkt tot €12.000/jaar: Een van de meest opvallende fiscale wijzigingen is de beperking van de fiscale vrijstelling tot €12.000 per jaar voor werknemers die toegang hebben tot het systeem van flexijobs omdat ze al een betrekking hebben van minimaal 4/5e bij een of meer andere werkgevers. Dit betekent dat inkomsten uit flexijobs tot dit bedrag niet belast worden, wat een stimulans biedt voor het aannemen van flexijobs zonder het risico van aanzienlijke belastingverplichtingen. Echter, inkomsten boven dit bedrag zullen onderworpen zijn aan belasting, wat een evenwicht creëert tussen het bevorderen van flexibele arbeid en het waarborgen van fiscale rechtvaardigheid.

 • Implementatie van een Online Tool voor Inkomstenmonitoring: Om flexijobbers en de fiscale autoriteiten een beter overzicht te geven van de verdiende inkomsten, zal er een online tool beschikbaar worden gesteld. Deze tool stelt flexijobbers in staat om hun verdiende inkomen in real-time te volgen gedurende het lopende inkomstenjaar. Dit helpt niet alleen bij het beheren van hun fiscale verplichtingen maar zorgt er ook voor dat zij bewust blijven van het naderen van het fiscale vrijstellingsplafond. (nvdr.: Deze tool is op moment van publicatie van dit artikel nog niet beschikbaar.)

 • Specifieke Regelgeving voor Gepensioneerden: Voor gepensioneerden zijn er specifieke beperkingen ingesteld met betrekking tot de inkomsten uit flexijobs. Gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt, hebben een vastgesteld maximumbedrag dat ze jaarlijks bruto mogen verdienen via flexijobs. Dit is een maatregel om te voorkomen dat personen met vervroegd pensioen ongelimiteerd bijverdienen, wat de duurzaamheid van het pensioensysteem zou kunnen ondermijnen.

 • Gegevensuitwisseling tussen RSZ en FOD Pensioenen: Er wordt een systeem van gegevensuitwisseling geïmplementeerd tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst (FOD) Pensioenen. Dit systeem maakt het mogelijk om de inkomsten uit flexijobs nauwlettend te monitoren en te handhaven, vooral in relatie tot het specifieke plafond voor inkomsten uit flexijobs. Dit bevordert transparantie en zorgt ervoor dat de regelgeving rond flexijobs correct wordt nageleefd.

Tot slot

Deze uitbreidingen en aanpassingen waren noodzakelijk om het flexi-job statuut  beter af te bakenen en tegelijk uit te breiden naar nieuwe sectoren. Daar de uitbreiding naar nieuwe sectoren zijn flexi-jobs nog interessanter geworden voor werknemers die liever niet werken in de horeca en de detailhandel.

Flexiwerker staat u graag bij bij verdere vragen. U kan ons steeds contacteren of u kan als werkgever hier een flexi-job vacature plaatsen.

Geraadpleegde bronnen voor dit artikel: Programmawet van 22 december 2023 in het Belgisch Staatsblad

Flexi-job vacature plaatsen
Plaats hier je flexi-job vacature
Vind Flexi-job vacatures
Bekijk onze vacatures

Aanmelden

Aanmelden

Wachtwoord vergeten

Winkelwagen

Winkelwagen