Website logo
Wat zijn Flexi-Jobs?

Wat zijn flexi-jobs? Alles wat je moet weten over flexi-jobs

Door 7 februari 2024 Informatie

Flexi-jobs, geïntroduceerd als een respons op de groeiende vraag naar flexibele arbeidsvormen, stellen individuen in staat om extra inkomen te verwerven zonder de last van bijkomende belastingen of sociale bijdragen. Dit systeem, dat oorspronkelijk is opgezet om de horecasector te ondersteunen, is ontworpen om werkgevers de mogelijkheid te geven om op een kosteneffectieve wijze personeel in te zetten tijdens piekperioden, terwijl werknemers de kans krijgen om hun inkomen aan te vullen onder gunstige voorwaarden.

Het doel achter de introductie van flexi-jobs was tweeledig. Enerzijds beoogde het beleid de arbeidsparticipatie te verhogen door het aantrekkelijker te maken voor gepensioneerden en deeltijdwerkers om extra werk op te nemen. Anderzijds was het bedoeld om bedrijven te ondersteunen in hun behoefte aan flexibele arbeidskrachten, zonder de financiële lasten die doorgaans gepaard gaan met het aannemen van extra personeel.

Hierdoor ontstond een win-win situatie: werknemers genieten van een belastingvrije bijverdienste, terwijl werkgevers profiteren van lagere arbeidskosten.

Wat zijn Flexi-Jobs?

Flexi-jobs zijn een vorm van tewerkstelling binnen het Belgische arbeidsrecht, ontworpen om gepensioneerden en werknemers die reeds 4/5e of meer bij andere werkgevers werken, de mogelijkheid te bieden om extra bij te verdienen onder gunstige voorwaarden, zonder dat dit leidt tot extra belastingen of sociale bijdragen op deze inkomsten. Dit systeem stelt werkgevers tevens in staat om op een flexibele en kostenefficiënte wijze extra personeel in te zetten tijdens piekmomenten.

De kern van de flexi-job is dat het brutoloon direct gelijk staat aan het nettoloon voor de werknemer, aangezien er geen belastingen of sociale bijdragen op worden ingehouden. Voor werkgevers resulteert dit in een verlaagde werkgeversbijdrage bovenop het loon van de flexi-jobwerknemer, wat de arbeidskosten vermindert​.

Voorwaarden voor Flexi-jobs

In het kader van flexi-jobs zijn er specifieke voorwaarden opgesteld die zowel voor werknemers als werkgevers gelden. Deze voorwaarden zijn essentieel om de integriteit en doeltreffendheid van het systeem te waarborgen. Hieronder worden deze voorwaarden gedetailleerd beschreven.

Voorwaarden voor Werknemers

Om in aanmerking te komen voor een flexi-job, moeten werknemers aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria zijn bedoeld om te verzekeren dat het systeem ten goede komt aan de doelgroep waarvoor het bedoeld is:

 • Minimum Werkverplichting: Werknemers moeten al minstens 4/5e werken voor een of meerdere andere werkgevers dan de potentiële flexi-jobwerkgever. Dit betekent concreet dat ze in het derde kwartaal dat voorafgaat aan het werk in de flexi-job, minstens 4/5e van hun tijd voor die andere werkgever(s) hebben gewerkt.
 • Status van Gepensioneerden: Gepensioneerden komen ook in aanmerking voor flexi-jobs, waardoor zij de mogelijkheid krijgen om hun pensioen aan te vullen zonder dat dit hun pensioenrechten of de belastingstatus beïnvloedt.

Voorwaarden voor Werkgevers

Aan de kant van de werkgevers zijn er ook specifieke voorwaarden verbonden aan het inzetten van flexi-jobwerknemers. Deze voorwaarden zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat het systeem eerlijk en voordelig wordt gebruikt:

 • Toegestane Sectoren: Niet alle sectoren komen in aanmerking voor het inzetten van flexi-jobwerknemers. Oorspronkelijk was het systeem voornamelijk gericht op de horeca en detailhandel, maar sinds de flexi-job wijzigingen in 2024, zijn flexi-jobs uitgebreid naar een breder scala aan sectoren, waaronder onderwijs, kinderopvang, en de zorgsector.
 • Beperkingen: Het is niet toegestaan voor werkgevers om eigen personeel in een flexi-job aan te nemen tijdens hun opzegtermijn, of werknemers die reeds 4/5e of meer werken binnen een verbonden onderneming, of werknemers die al voor de werkgever werken in het kader van een andere arbeidsrelatie.

Deze voorwaarden zijn bedoeld om te garanderen dat flexi-jobs als een aanvulling dienen op de bestaande arbeidsmarkt, zonder de traditionele arbeidsverhoudingen te verstoren. Ze zorgen ervoor dat het systeem flexibel en toegankelijk blijft voor diegenen die op zoek zijn naar extra werk, terwijl het tegelijkertijd werkgevers de mogelijkheid biedt om hun personeelsbestand op een kosteneffectieve manier aan te passen aan de fluctuerende behoeften van hun bedrijf.

Door deze gestructureerde benadering bieden flexi-jobs een waardevolle oplossing voor de dynamische uitdagingen van de hedendaagse arbeidsmarkt, waardoor zowel werkgelegenheid als arbeidsflexibiliteit worden bevorderd.

Flexi-jobs, hoe ga je te werk?

De werking van flexi-jobs binnen het Belgische arbeidsrecht is zorgvuldig gestructureerd om te voldoen aan de behoeften van zowel werkgevers als werknemers. In dit hoofdstuk belichten we de procedurele aspecten die betrokken zijn bij het aanstellen van een flexi-jobwerknemer, inclusief de raamovereenkomst, de arbeidsovereenkomst, en de Dimona-aangifte.

De Raamovereenkomst

De eerste stap in het proces van het aanstellen van een flexi-jobwerknemer is het opstellen van een raamovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Deze overeenkomst legt de basis voor de werkrelatie en bevat belangrijke elementen zoals:

 • Identiteit van Beide Partijen: Een duidelijke vermelding van de gegevens van zowel de werkgever als de werknemer.
 • Beschrijving van het Werk: Een overzicht van het soort werk dat de werknemer zal uitvoeren.
 • Loon: Het overeengekomen loon, inclusief het flexivakantiegeld, en de methode van betaling.
 • Oproepingsprocedure: Hoe en wanneer de werknemer opgeroepen wordt om te werken.
 • Voorwaarden: Specifieke voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor de flexi-job.

De Arbeidsovereenkomst

Na het opstellen van de raamovereenkomst volgt de arbeidsovereenkomst, die de specifieke details van de tewerkstelling omvat. Deze overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk zijn en moet de volgende informatie bevatten:

 • Duur van de Tewerkstelling: Of de overeenkomst voor een bepaalde duur is of voor een duidelijk omschreven werk.
 • Werkrooster: De dagen en uren waarop de werknemer verwacht wordt te werken.
 • Recht om Niet op de Oproep In te Gaan: De werknemer heeft het recht om niet op een oproep te reageren zonder repercussies.

Dimona-aangifte

Een cruciale stap in de werking van flexi-jobs is de Dimona-aangifte, waarmee de werkgever de in- en uitdiensttreding van de flexi-jobwerknemer meldt bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze aangifte moet nauwkeurig en tijdig worden uitgevoerd en omvat:

 • Type Dimona: Afhankelijk van of de arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk is, moet de werkgever een dagdimona of een kwartaaldimona uitvoeren.
 • Periode van Tewerkstelling: Bij een schriftelijke overeenkomst dekt de Dimona de hele periode die door de overeenkomst wordt gedekt.
 • Aanwezigheidsregistratie: Voor schriftelijke overeenkomsten is ook een aanwezigheidsregistratie vereist, die kan worden uitgevoerd via verschillende systemen zoals het geregistreerd kassasysteem (GKS) of een alternatief systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA).

Deze gestructureerde aanpak verzekert dat de tewerkstelling van flexi-jobwerknemers transparant en in overeenstemming met de Belgische arbeidswetgeving verloopt. Door deze procedures te volgen, kunnen werkgevers en werknemers optimaal profiteren van de voordelen die het flexi-job systeem biedt, terwijl ze voldoen aan de regelgevende vereisten.

Meer informatie hierover lees je hier:  Flexi-Jobs – Sociale zekerheid (socialsecurity.be)

Financiële voorwaarden van flexi-jobs

Het financiële aspect van flexi-jobs speelt een cruciale rol in hun aantrekkelijkheid en functionaliteit binnen de Belgische arbeidsmarkt. Dit systeem biedt zowel voor werkgevers als werknemers unieke financiële voordelen, die bijdragen aan de populariteit en uitbreiding ervan over verschillende sectoren.

Loon en Vergoedingen voor Werknemers

Een sleutelelement dat flexi-jobs onderscheidt van traditionele arbeidsvormen is de manier waarop het loon en de vergoedingen worden behandeld:

 • Netto = Bruto: Voor werknemers is het grootste voordeel dat het brutoloon direct gelijk staat aan het nettoloon. Dit betekent dat op de inkomsten uit een flexi-job geen belastingen of sociale bijdragen worden ingehouden. Werknemers ontvangen dus het volledige overeengekomen loon zonder aftrek.
 • Vrijstelling van Belasting en Sociale Bijdragen: Inkomsten uit flexi-jobs zijn vrijgesteld van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing, en inkomstenbelastingen. Dit maakt flexi-jobs een bijzonder aantrekkelijke optie voor bijverdienste, aangezien het verdiende inkomen volledig behouden blijft.
 • Flexivakantiegeld: Het loon omvat ook het flexivakantiegeld, dat in het overeengekomen uurloon is inbegrepen. Dit zorgt ervoor dat werknemers direct profiteren van een hoger nettoloon.

Bijzondere Werkgeversbijdrage

Voor werkgevers is het financiële voordeel van het flexi-job systeem voornamelijk gelegen in de verlaagde kosten voor het inzetten van personeel:

 • Verlaagde Werkgeversbijdrage: Werkgevers zijn verplicht een bijzondere werkgeversbijdrage van 25% te betalen bovenop het brutoloon van de flexi-jobwerknemer. Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan de reguliere socialezekerheidsbijdragen die voor andere vormen van tewerkstelling gelden.
 • Aftrekbaarheid van Kosten: Het flexiloon, de flexivergoedingen, het flexivakantiegeld, en de bijzondere werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten. Dit biedt werkgevers fiscale voordelen en maakt het financieel voordeliger om flexi-jobwerknemers in te zetten.

Financiële Limieten en Voorwaarden

Hoewel flexi-jobs aanzienlijke financiële voordelen bieden, zijn er ook bepaalde limieten en voorwaarden om misbruik van het systeem te voorkomen:

 • Jaarlijks Inkomensplafond: Er is een jaarlijks inkomensplafond ingesteld voor inkomsten uit flexi-jobs, waarboven de inkomsten wel onderhevig zijn aan belasting. Dit plafond is ingesteld om te waarborgen dat het systeem wordt gebruikt als een middel voor bijverdienste, en niet als een primaire inkomstenbron.
 • Specifieke Voorwaarden voor Gepensioneerden: Voor gepensioneerden kunnen specifieke regels en limieten gelden, afhankelijk van hun leeftijd en pensioenstatus, wat invloed heeft op hoeveel zij mogen bijverdienen zonder effect op hun pensioen.

De financiële structuur van flexi-jobs is ontworpen om maximale voordelen te bieden met minimale administratieve lasten, waardoor dit systeem een aantrekkelijke optie is voor zowel werkgevers als werknemers die op zoek zijn naar flexibiliteit en financiële efficiëntie.

Kom je in aanmerking om een flexi-job te starten? Bekijk dan onze flexi-job vacatures. Als werkgever kan je hier een flexi-job vacature plaatsen.

Bronnen voor dit artikel: https://www.acerta.be/nl/insights/themas-en-dossiers/personeelsbeleid/flexi-jobs

Aanmelden

Aanmelden

Wachtwoord vergeten

Winkelwagen

Winkelwagen